Zákon č. 183/2017 Sb.

Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o evidenci tržeb
Čl. CCXLIV
Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, se mění takto:
1. Část čtvrtá včetně nadpisu zní:
"ČÁST ČTVRTÁ
PŘESTUPKY
§ 28
Přestupek proti evidenci tržeb
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

§ 29
Přestupky na úseku evidence tržeb
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost
a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně,
b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
c) umístit informační oznámení, nebo
d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d),
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

§ 30
Příslušnost
(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný
a) finanční úřad a
b) celní úřad.
(2) K řízení je místně příslušný ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.".
2. V § 33 se slova "správních deliktů" nahrazují slovem "přestupků".

ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ DRUHÁ
Účinnost
Čl. CCLVII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017, s výjimkou ustanovení
a) části sto dvacáté šesté čl. CXXVIII, který nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017, a
b) části třicáté páté čl. XXXV, čl. CLXXXVII bodů 5 a 8 a čl. CCXXIII, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018.