Zákon č. 63/2017 Sb.

Zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o dani silniční
Čl. III
Zákon 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 303/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 493/2001 Sb., zákona č. 207/2002 Sb., zákona č. 102/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 246/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se slovo "vozidla" nahrazuje slovy "nákladní automobily" a slova "určená výlučně k přepravě nákladů a" se nahrazují slovy "registrované v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny".
2. V § 3 písm. a) se slova "zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako" zrušují.
3. V § 3 písm. f) bodě 3 se slova "označovaný jako LPG" a slova "označovaný jako CNG" zrušují.
4. V § 3 písm. f) bodě 4 se slova "označovaného jako E85" zrušují.
5. V § 6 odst. 9 úvodní části ustanovení se slova "včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů" nahrazují slovy "a přípojných vozidel".
6. V § 6 odst. 10 se slova "vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů" nahrazují slovy "automobilů a přípojných vozidel".

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.