Poslední novinky v daňové legislativě

Dne 23. září 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zákonem č. 304/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento novelizující zákon v části třetí novelizuje § 6 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Novela se týká rezerv v pojišťovnictví.
 
Dne 19. září 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Část třicátá devátá mění zákon o dani z přidané hodnoty a část padesátá osmá mění daňový řád. Změny jsou pouze terminologické v návaznosti na zákon o službách vytvářejících důvěru elektronické transakce. Zákon je v obou částech daňových novel účinný od 19. září 2016.
 
Dne 29. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb., ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní soud zrušil tímto nálezem na návrh skupiny senátorů nerovnost poplatníků při zdaňování důchodů, resp. jejich osvobození od daně.Nález je účinný od 29. srpna 2016.
 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento zákon v části páté obsahuje malou novelizaci zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Novela je účinná od 1. prosince 2016. 
 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Velmi významná novela především mění osobu poplatníka daně - původně jím byl prodávající, nově jím bude nabyvatel vlastnických práv (kupujcí). Novela je účinná od 1. listopadu 2016.
 
Dne 25. dubna 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 125/2016 Sb. Novela zpětně od 1. ledna 2016 zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě, upravuje výši fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejných poplatníků, mění zdanění příjmů z výroby elektřiny (v případě malých zařízení instalovaných fyzickými osobami) a implementuje evropskou legislativu v oblasti společného systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpsiů je účinný od 1. května 2016. 
 
Dne 17. května 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela implementuje nové evropské předpisy do českého právního řádu a v části, která novelizuje zákon o daních z příjmů, je zrušeno rozlišování mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem (a jejich případných podfondů) pro účely zdanění.
 
Dne 15. června byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty zákonem č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her. Smyslem změn je jednak terminologické sjednocení s oběma základními zákony a dále úprava režimů zdanění příjmů u některých typů her, opět ve vazbě na základní zákony (například výhry z hazardních her již nebudou vyčleňovány do samostatného základu daně pro zdanění zvláštní sazbou).
 
Dne 29. července 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Základním smyslem zákona je adaptace české legislativy na nový celní kodex Unie. Tento novelizační zákon mění také zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty. A zatímco v prvním případě jde pouze o tři drobné terminologické změny, v oblasti daně z přidané hodnoty je novela rozsáhlá, přináší věcné novinky a do zákona byly zakomponovány také podmínky pro vyloučení vzniku nebo osvobození od některých sankcí za nepodání kontrolního hlášení (§ 101j a 101k), prodloužení lhůty pro reakci plátce na výzvu správce daně k odstranění pochybností týkajících se podaného kontrolního hlášení a změna místní příslušnosti cca 3 700 osob povinných k dani z přidané hodnoty (§ 101g), které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku (§ 93a). Zákon nabyl účinnosti dnem 29. července 2016, změna § 93a zákona o dani z přidané hodnoty je účinná od 1. září 2016.
 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Velmi významná novela především mění osobu poplatníka daně - původně jím byl prodávající, nově jím bude nabyvatel vlastnických práv (kupujcí). Novela je účinná od 1. listopadu 2016. 
 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento zákon v části páté obsahuje malou novelizaci zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Novela je účinná od 1. prosince 2016. 
 
Dne 29. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb., ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní soud zrušil tímto nálezem na návrh skupiny senátorů nerovnost poplatníků při zdaňování důchodů, resp. jejich osvobození od daně.Nález je účinný od 29. srpna 2016.
 
Dne 19. září 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Část třicátá devátá mění zákon o dani z přidané hodnoty a část padesátá osmá mění daňový řád. Změny jsou pouze terminologické v návaznosti na zákon o službách vytvářejících důvěru elektronické transakce. Zákon je v obou částech daňových novel účinný od 19. září 2016.
 
Dne 23. září 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zákonem č. 304/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento novelizující zákon v části třetí novelizuje § 6 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Novela se týká rezerv v pojišťovnictví.

Daňové zákony 2016 XXL ProFi

Publikace řady Daňové zákony 2016 vyšly na počátku ledna. Tituly z této řady jsou k dispozici v nejširší síti knihkupectví včetně knihlupeckých řetězců Kanzelsberger/Barvič a Novotný, Neoluxor, Knihy Dobrovský/BETA Dobrovský, v hypermarketech Makro a Albert, v hlavních knižních e-shopech a na stránkách www.danove-zakony.cz. Nezapomeňte se zdarma registrovat k odběru aktualizačního servisu! Servis je zdarma a jeho součástí jsou další zajímavé bonusy.

Co je nového pro uživatele tištěných publikací řady Daňové zákony 2016

Daňové zákony 2016 mají pro čtenáře opět řadu nadstandardních prvků a služeb zdarma:

Aktualizační servis ZDARMA na této stránce s možností stahování jednotlivých vydání, e-booků, úplných znění zákonů apod.

Každá publikace má svůj vlastní e-book volně dostupný všem uživatelům.

Všechny publikace řady Daňové zákony 2016 mají místo na vlastní pracovní poznámky přizpůsobené pro sdílení a zpracování v programech na úpravu a archivaci ručně psaných poznámek na počítačích, v tabletech a smartphonech. Unikátní systém bílých linek na šedém pozadí umožní zvýraznění psaného textu bez rušivých prvků. Jednoduše sejmete vlastní poznámky fotoaparátem v mobilu nebo tabletu a v dalším kroku už můžete poznámky sdílet, přiřazovat ke svým denním úkolům a archivovat.

A jako vždy zůstává zachován velkorysý formát, výrazné orientační prvky pro snazší práci s textem, dvoubarevné rozlišení novel a široký rozsah bezplatných doprovodných služeb.

Volný přístup ke stahování, e-bookům, aktualizačnímu servisu a dalším službám může být podmíněn bezplatnou registrací.

Kontrolní hlášení DPH

S účinností od 1. ledna 2016 vznikla plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Podrobnosti naleznete v aktualizačním servisu k tištěné publikaci a samozřejmě přímo v nových Daňových zákonech pro rok 2016!

Slovenské Daňové zákony

Máme pro vás i slovenské Daňové zákony 2016 v nové verzi XXL ProFi.

Publikace obsahuje předpisy ve znění k 1. lednu 2016, včetně nového zákona o dani z motorových vozidiel. Součástí publikace je e-book v pdf a aktualizační servis na celý rok 2016. Příručka má extra široký formát, přehlednou úpravu se zvýrazněním novel a místo na poznámky přizpůsobené pro sdílení. Servisní stránku k publikaci najdete na adrese www.danovezakony.eu. Slovenské Daňové zákony si můžete objednat na www.danove-zakony.cz.

Oprava tištěné publikace

V tištěné publikaci vznikla při přípravě a výrobě technická chyba v zákoně o dani z nemovitých věcí (částečně je uvedeno starší znění) a jedna menší chyba v novelizacích zákona o dani z přidané hodnoty. V publikaci proto naleznete již při zakoupení vložený opravný list. Upozornění na chybu a opravný list v pdf je zároveň součástí aktualizačního servisu. Nebyl-li opravný list ve vašem výtisku vložen, zašleme vám jej po sdělení poštovní adresy na mail newsletter@newsletter.cz. Verzi v pdf si můžete stáhnout zde.

Všem registrovaným uživatelům kompenzujeme tuto chybu mimořádnými bonusy!

Novinka!

Elektronická evidence tržeb

Zákon o elektronické evidenci tržeb s praktickým komentářem pro zvládnutí problematiky v pěti minutách, uživatelské rady a tipy, informace o souvisejících novelách daňových zákonů (slevách na dani, změně sazby DPH). Publikace shrnuje základy k tématu elektronické evidence tržeb pro podnikatele a účetní a daňové profesionály - pro všechny, kdo se potřebují v denní praxi spolehlivě zorientovat v nově přijatém zákoně a souvisejících novelách. Komplet zahrnuje tištěnou příručku + e-book v pdf + aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Extra široký formát, přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky pro pohodlou práci.
Čtenáři využijí:
- servisní webovou stránku s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách
- aktualizační servis zasílaný mailem
- e-booky ve formátech pdf, e-pub
- volný on-line přístup k aktuálnímu platnému znění zákona a dalším bonusům

Další informace: +420 739 866 871 nebo newsletter@newsletter.cz, e-shop: www.danove-zakony.cz.

Daňové zákony 2016 jako e-booky

Všechny publikace řady Daňové zákony 2016 pro ČR i SR (vč. paralelních znění) budou dostupné také jako e-booky ve formátech pdf  s možností vlastního tisku na papír A4 na www.kosmas.czwww.martinus.cz a www.martinus.sk. Ve spolupráci s mnichovskou firmou i-lab GmbH z vydavatelské skupiny Droemer Knaur uvádíme na Amazon publikace řady Daňové zákony 2016 ve formátu e-pub. Všechny daňové zákony můžete mít neustále u sebe v notebooku, ve svém tabletu nebo mobilu!

Informace pro finanční a celní úřady

Publikaci Daňové zákony 2016 XXL ProFinanční správu, Elektronická evidence trýeb a další odborné tituly nabízíme na pracoviště Finanční správy a Celní správy za zvýhodněných cenových podmínek a s mimořádnými bonusy. Informace o objednávkách poskytneme telefonicky na čísle +420 739 866 871.

Základ nabídky:

Individuální ceny dle počtu kusů, při větším množství ceny dohodou, distribuce za výhodných podmínek až na jednotlivá pracoviště, množství bonusů zdarma. Vzorky zdarma, doplnění počtů kusů ve druhé polovině roku zdarma.

Elektronická evidence tržeb - ceny dle množství již od 14 Kč

Daňové zákony 2016 XXL Pro Finanční správu - ceny dle množství již od 75 Kč

Daňové zákony 2015/2016 v paralelním znění - ceny dle množství již od 199 Kč

Daň z přidané hodnoty 2015/2016 v paralelním znění - ceny dle množství již od 119 Kč

Daně z příjmů 2015/2016 v paralelním znění - ceny dle množství již od 159 Kč

(ceny uvedeny bez DPH, doprava po dohodě)

Aktuální nabídka ke stažení je zde: Nabídka_FU_DZ2016_XXLProFi.pdf (30932), Nabídka_FU_DZ2016_Komplet_Paralel.pdf (30456)Nabídka_FU_EET2016_Komplet.pdf (27233).

Kontakt

Daňové zákony 365.cz
Martin Novotný - NEWSLETTER - vydavatelství
Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1 - Nové Město

+420 739 866 871

Paralelní znění pro profesionály

Nejdůležitější a od roku 2016 nejrozsáhleji novelizované zákony (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty) ve srovnávacím znění (2014/2015/2016). Všechny změny vidíte jedním pohledem v textech běžících vedle sebe. Komentáře novel, místo na vlastní poznámky přizpůsobené pro zpracování v programech na zpracování a sdílení ručně psaných poznámek. K dispozici (v e-shopu za zvýhodněnu cenu) je zároveň publikace s kompletní daňovou legislativou v paralelním znění z komentářem změn!

Již nyní objednáte v e-shopu na www.danove-zakony.cz

E-shop se otevře v novém okně.

Unikátní systém Bílé linky opět v publikacích řady Daňové zákony 2016! Sdílení, zpracování a archivace ručně psaných poznámek nikdy nebylo jednodušší. Prostor na ručně psané poznámky je ve všech titulech přizpůsoben pro snímání fotoaparáty tabletů a smartphonů. Bílé linky a šedá plocha zmizí, zůstane jen váš text bez rušivých prvků. Poznámky můžete sdílet se spolupracovníky, zpracovávat, přiřazovat k denním úkolům a archivovat. Přesvědčte se o výhodách Bílých linek v Daňových zákonech.

Nové E-booky ke stažení

Do sekce E-booky ke stažení  je zařazen aktuálně Pokyn Generálního finančního ředitelství D - 22 k uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, příručka k uplatňování zvláštního režimu jednoho správního místa Mini One Stop Shop a úplné znění Směrnice Rady 2006/112/ES platné od 1. 1. 2015! Dále je nově zdarma k dispozici úplné znění zákona o daních z příjmů účinné od 4. června 2015 a úplné znění zákona o dani z nemovitých věcí účinné od 1. května 2015.

NEWSLETTER - vydavatelství © 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode