Poslední novinky v daňové legislativě

Dne 25. ledna 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon novelizuje mimo zákon o Finanční správě České republiky. Zákon je účinný od 1. září 2017.

Poslanecká sněmovna schválila 13. ledna 2017 velké novely zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Původně měly být změny účinné od 1. 1. 2017, nyní je účinnost schválena na 1. 4. 2017 s tím, že některé změny v dani z příjmů budou účinné zpětně pro celé zdaňovací období. Novely bude nyní ještě schvalovat Senát.

Očekáváme v nejbližších dnech: zveřejnění nálezu Ústavního soudu, kterým se mění některá ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty týkající se kontrolního hlášení.

Očekáváme v nejbližších dnech: zveřejnění novely zákona o dani z přidané hodnoty, kterým se snižuje sazba daně na noviny a časopisy.
 
Dne 29. prosince 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 454/2016 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů. Novela zavádí v § 4 osvobození výsluhového příspěvku, odbytného a příspěvku na bydlení vojákům z povolání a výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů od daně z příjmů (do konce roku 2016 platilo zdanění srážkovou daní ve zvláštní sazbě 15 %) a vrací tím stav před novelu zákona o daních z příjmů zákonem č. 346/2010 Sb. Na tato finanční plnění se tedy znovu nepohlíží jako na příjem, ale na jako svého druhu speciální sociální dávku. Zákon je účinný od 1. ledna 2017.

Dne 14. listopadu 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizuje daňový řád. Jedna drobná změna je pouze legislativně technická. Zákon je účinný od 1. ledna 2017.
 
Dne 3. října 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Tento zákon novelizuje zákon o daních z příjmů a trestní zákoník. Podle novely zákona o daních z příjmů správce daně nově disponuje pravomocí vyzvat poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů, pokud bude mít pochybnosti o tom, zda lze nárůst majetku poplatníka odůvodnit dříve přiznanými příjmy nebo předběžně posoudí, že nárůst majetku, spotřeby nebo jiných vydání přesahuje o více než 5 000 000 korun přiznané příjmy. Novela dále upravuje způsob stanovení daně v případě neprokázání původu majetku, penále a náležitosti prohlášení o majetku. Zákon je účinný od 1. prosince 2016.
 
Dne 23. září 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zákonem č. 304/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento novelizující zákon v části třetí novelizuje § 6 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Novela se týká rezerv v pojišťovnictví.
 
Dne 19. září 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Část třicátá devátá mění zákon o dani z přidané hodnoty a část padesátá osmá mění daňový řád. Změny jsou pouze terminologické v návaznosti na zákon o službách vytvářejících důvěru elektronické transakce. Zákon je v obou částech daňových novel účinný od 19. září 2016.
 
Dne 29. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb., ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní soud zrušil tímto nálezem na návrh skupiny senátorů nerovnost poplatníků při zdaňování důchodů, resp. jejich osvobození od daně.Nález je účinný od 29. srpna 2016.
 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento zákon v části páté obsahuje malou novelizaci zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Novela je účinná od 1. prosince 2016. 
 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Velmi významná novela především mění osobu poplatníka daně - původně jím byl prodávající, nově jím bude nabyvatel vlastnických práv (kupujcí). Novela je účinná od 1. listopadu 2016.
 
Dne 25. dubna 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 125/2016 Sb. Novela zpětně od 1. ledna 2016 zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě, upravuje výši fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejných poplatníků, mění zdanění příjmů z výroby elektřiny (v případě malých zařízení instalovaných fyzickými osobami) a implementuje evropskou legislativu v oblasti společného systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpsiů je účinný od 1. května 2016. 
 
Dne 17. května 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela implementuje nové evropské předpisy do českého právního řádu a v části, která novelizuje zákon o daních z příjmů, je zrušeno rozlišování mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem (a jejich případných podfondů) pro účely zdanění.
 
Dne 15. června byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty zákonem č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her. Smyslem změn je jednak terminologické sjednocení s oběma základními zákony a dále úprava režimů zdanění příjmů u některých typů her, opět ve vazbě na základní zákony (například výhry z hazardních her již nebudou vyčleňovány do samostatného základu daně pro zdanění zvláštní sazbou).
 
Dne 29. července 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Základním smyslem zákona je adaptace české legislativy na nový celní kodex Unie. Tento novelizační zákon mění také zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty. A zatímco v prvním případě jde pouze o tři drobné terminologické změny, v oblasti daně z přidané hodnoty je novela rozsáhlá, přináší věcné novinky a do zákona byly zakomponovány také podmínky pro vyloučení vzniku nebo osvobození od některých sankcí za nepodání kontrolního hlášení (§ 101j a 101k), prodloužení lhůty pro reakci plátce na výzvu správce daně k odstranění pochybností týkajících se podaného kontrolního hlášení a změna místní příslušnosti cca 3 700 osob povinných k dani z přidané hodnoty (§ 101g), které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku (§ 93a). Zákon nabyl účinnosti dnem 29. července 2016, změna § 93a zákona o dani z přidané hodnoty je účinná od 1. září 2016.
 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Velmi významná novela především mění osobu poplatníka daně - původně jím byl prodávající, nově jím bude nabyvatel vlastnických práv (kupujcí). Novela je účinná od 1. listopadu 2016. 
 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento zákon v části páté obsahuje malou novelizaci zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Novela je účinná od 1. prosince 2016. 
 
Dne 29. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb., ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní soud zrušil tímto nálezem na návrh skupiny senátorů nerovnost poplatníků při zdaňování důchodů, resp. jejich osvobození od daně.Nález je účinný od 29. srpna 2016.
 
Dne 19. září 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Část třicátá devátá mění zákon o dani z přidané hodnoty a část padesátá osmá mění daňový řád. Změny jsou pouze terminologické v návaznosti na zákon o službách vytvářejících důvěru elektronické transakce. Zákon je v obou částech daňových novel účinný od 19. září 2016.
 
Dne 23. září 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zákonem č. 304/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento novelizující zákon v části třetí novelizuje § 6 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Novela se týká rezerv v pojišťovnictví.

Daňové zákony 2017 XXL ProFi

Publikace řady Daňové zákony 2017 vycházejí na počátku ledna. Tituly z této řady jsou k dispozici v nejširší síti knihkupectví včetně knihlupeckých řetězců Kanzelsberger/Barvič a Novotný, Neoluxor, Knihy Dobrovský/BETA Dobrovský, v hypermarketech Makro a Albert, v hlavních knižních e-shopech a na stránkách www.danove-zakony.cz. Nezapomeňte se zdarma registrovat k odběru aktualizačního servisu! Servis je zdarma a jeho součástí jsou další zajímavé bonusy.

Co je nového pro uživatele tištěných publikací řady Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017 mají pro čtenáře opět řadu nadstandardních prvků a služeb:

Aktualizační servis ZDARMA na této stránce s možností stahování jednotlivých vydání, e-booků, úplných znění zákonů apod.

Obsah rozšířený o další zákony.

Velmi podrobné komentáře všech novel - více stran informací.

Každá publikace má svůj vlastní e-book volně dostupný všem uživatelům.

Všechny publikace řady Daňové zákony 2017 mají místo na vlastní pracovní poznámky přizpůsobené pro sdílení a zpracování v programech na úpravu a archivaci ručně psaných poznámek na počítačích, v tabletech a smartphonech. Unikátní systém bílých linek na šedém pozadí umožní zvýraznění psaného textu bez rušivých prvků. Jednoduše sejmete vlastní poznámky fotoaparátem v mobilu nebo tabletu a v dalším kroku už můžete poznámky sdílet, přiřazovat ke svým denním úkolům a archivovat.

A jako vždy zůstává zachován velkorysý formát, výrazné orientační prvky pro snazší práci s textem, dvoubarevné rozlišení novel a široký rozsah bezplatných doprovodných služeb.

Volný přístup ke stahování, e-bookům, aktualizačnímu servisu a dalším službám může být podmíněn bezplatnou registrací.

Slovenské Daňové zákony

Máme pro vás i slovenské Daňové zákony 2017 v nové verzi XXL ProFi.

Publikace obsahuje předpisy ve znění k 1. lednu 2017, včetně nového zákona o dani z motorových vozidiel. Součástí publikace je e-book v pdf a aktualizační servis na celý rok 2017. Příručka má extra široký formát, přehlednou úpravu se zvýrazněním novel a místo na poznámky přizpůsobené pro sdílení. Servisní stránku k publikaci najdete na adrese www.danovezakony.eu. Slovenské Daňové zákony si můžete objednat na www.danove-zakony.cz.

Novinka!

Manuál elektronické evidence tržeb

Zákon o elektronické evidenci tržeb - podrobný vyčerpávající komentář po jednotlivých tématických okruzích, příklady, uživatelské rady a tipy, informace o souvisejících novelách (slevách na dani, změně sazby DPH). Publikace shrnuje vše k tématu elektronické evidence tržeb pro podnikatele a účetní a daňové profesionály - pro všechny, kdo se potřebují v denní praxi zorientovat v nově přijatém zákoně. Komplet zahrnuje tištěnou příručku + e-book v pdf + aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky.
Čtenáři využijí:
- servisní webovou stránku s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách
- aktualizační servis zasílaný mailem
- e-book ve formátu pdf
- volný on-line přístup k aktuálnímu platnému znění zákona a dalším bonusům

Další informace: +420 739 866 871 nebo newsletter@newsletter.cz, e-shop: www.danove-zakony.cz.

Informace pro finanční a celní úřady

Publikaci Daňové zákony 2017 XXL ProFinanční správu, Daňové zákon 2017 Expert, Manuál elektronické evidence tržeb, Elektronická evidence tržeb a další odborné tituly nabízíme na pracoviště Finanční správy a Celní správy za zvýhodněných cenových podmínek a s mimořádnými bonusy. Informace o objednávkách poskytneme telefonicky na čísle +420 739 866 871.

Základ nabídky:

Individuální ceny dle počtu kusů, při větším množství ceny dohodou, distribuce za výhodných podmínek až na jednotlivá pracoviště, množství bonusů zdarma. Vzorky zdarma, doplnění počtů kusů ve druhé polovině roku zdarma.

Daňové zákony 2017 Expert - ceny již od 300 Kč

Daňové zákony 2017 XXL Pro Finanční správu - ceny již od 120 Kč

Manuál elektronické evidence tržeb - ceny již od 75 Kč

(ceny bez DPH, doprava dohodou)

Aktuální nabídka ke stažení je zde: SC_DanoveZakonyProFinancniSpravu_2017.pdf (107266), ManualEET16_17_NabidkaFU_CU.pdf (189709)Nabídka_FU_EET2016_Komplet.pdf (27233).

Kontakt

Daňové zákony 365.cz
Martin Novotný - NEWSLETTER - vydavatelství
Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město

+420 739 866 871

Paralelní znění pro profesionály

Nejdůležitější a od roku 2016 nejrozsáhleji novelizované zákony (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty) ve srovnávacím znění (2014/2015/2016). Všechny změny vidíte jedním pohledem v textech běžících vedle sebe. Komentáře novel, místo na vlastní poznámky přizpůsobené pro zpracování v programech na zpracování a sdílení ručně psaných poznámek. K dispozici (v e-shopu za zvýhodněnu cenu) je zároveň publikace s kompletní daňovou legislativou v paralelním znění z komentářem změn!

Již nyní objednáte v e-shopu na www.danove-zakony.cz

E-shop se otevře v novém okně.

Unikátní systém Bílé linky opět v publikacích řady Daňové zákony 2016! Sdílení, zpracování a archivace ručně psaných poznámek nikdy nebylo jednodušší. Prostor na ručně psané poznámky je ve všech titulech přizpůsoben pro snímání fotoaparáty tabletů a smartphonů. Bílé linky a šedá plocha zmizí, zůstane jen váš text bez rušivých prvků. Poznámky můžete sdílet se spolupracovníky, zpracovávat, přiřazovat k denním úkolům a archivovat. Přesvědčte se o výhodách Bílých linek v Daňových zákonech.

Zákon o Finanční správě ČR

Publikace  Zákon o Finanční správě České republiky v paralelním znění s komentářem je určena pro profesionální uživatele, kteří se potřebují spolehlivě zorientovat ve změnách, které přinesla novela zákona o Finanční správě České republiky. Texty v obou časových úrovních běží vedle sebe, takže změny lze obsáhnout na první pohled. Úvodní obecný komentář uvede uživatele do souvislostí, za jakých byla novela přijata, podrobný komentář všech ustanovení novely zahrnuje teoretický rozbor pojmů dotčených novelou (kontrolní postupy, vyhledávací činnost, vybraná působnost, sdílená působnost výlučná a souběhová, způsob konzumace plné moci v případě různých příslušností apod.) i praktické příklady jejich užití. 

Pro objednávku přejděte do e-shopu. 

NEWSLETTER - vydavatelství © 2017 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode