Poslední změny v daňové legislativě

Dne 28. června 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Tento zákon mimo jiné novelizuje část čtvrtou (§ 28) zákona o evidenci tržeb. Změna je pouze terminologická - nově byl definován přestupek proti evidenci tržeb. Výše sankce (pokuta do 500 000 Kč) se nezměnila. Novela je účinná od 1. července 2017.

Dne 4. dubna 2017 Poslanecká sněmovna schválila velké novely daňových zákonů vrácené Senátem. Tyto novely měly být původně účinné od 1. ledna 2017 (po předčasném ukončení schůze Poslanecké sněmovny v prosinci 2017 se jejich předpokládaná účinnost posunula na 1. dubna 2017). Novely však podepsal prezident až 28. dubna 2017. Tyto novely jsou s patřičným komentářem zařazeny ve všech tištěných verzích Daňových zákonů 2017. Novely byly jako zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní publikovány ve Sbírce zákonů dne 16. června 2017 pod číslem 170/2017 Sb. Novely jsou účinné od 1. července  2017 s tím, že podle přechodných ustanovení se některé novelizační body zejména u změn zákona o daních z příjmů uplatní zpětně pro celý rok 2017, jiné body mají účinnost odloženou.

Dne 3. března 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizuje částí druhou článkem III zákon o dani silniční. Malá novela má legislativě technický charakter. Novela je účinná od 1. června 2017.

Dne 15. února 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 40/2017 Sb. nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon novelizuje v bodech II a III zákon o dani z přidané hodnoty. Novelizace má věcný charakter, ruší dvě ustanovení týkající se kontrolního hlášení. Novela je účinná částečně od 15. února 2017, částečně od 31. prosince 2017.

Dne 14. února 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon novelizuje článkem I zákon o dani z přidané hodnoty. Malá novela má věcný charakter, mění sazbu daně na noviny a časopisy. Novela je účinná od 1. března 2017.

Poslanecká sněmovna schválila 13. ledna 2017 velké novely zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Původně měly být změny účinné od 1. 1. 2017, nyní je účinnost schválena na 1. 4. 2017 s tím, že některé změny v dani z příjmů budou účinné zpětně pro celé zdaňovací období. Novelu Senát ještě vrátil do Poslanecké sněmovny, definitivní potvrzení se čeká v nejbližších dnech.
 
Dne 25. dubna 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 125/2016 Sb. Novela zpětně od 1. ledna 2016 zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další vyživované dítě, upravuje výši fondu kulturních a sociálních potřeb u veřejných poplatníků, mění zdanění příjmů z výroby elektřiny (v případě malých zařízení instalovaných fyzickými osobami) a implementuje evropskou legislativu v oblasti společného systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpsiů je účinný od 1. května 2016. 
 
Dne 17. května 2016 byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů zákonem č. 148/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Novela implementuje nové evropské předpisy do českého právního řádu a v části, která novelizuje zákon o daních z příjmů, je zrušeno rozlišování mezi otevřeným a uzavřeným podílovým fondem (a jejich případných podfondů) pro účely zdanění.
 
Dne 15. června byla ve Sbírce zákonů publikována novela zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty zákonem č. 188/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her. Smyslem změn je jednak terminologické sjednocení s oběma základními zákony a dále úprava režimů zdanění příjmů u některých typů her, opět ve vazbě na základní zákony (například výhry z hazardních her již nebudou vyčleňovány do samostatného základu daně pro zdanění zvláštní sazbou).
 
Dne 29. července 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Základním smyslem zákona je adaptace české legislativy na nový celní kodex Unie. Tento novelizační zákon mění také zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty. A zatímco v prvním případě jde pouze o tři drobné terminologické změny, v oblasti daně z přidané hodnoty je novela rozsáhlá, přináší věcné novinky a do zákona byly zakomponovány také podmínky pro vyloučení vzniku nebo osvobození od některých sankcí za nepodání kontrolního hlášení (§ 101j a 101k), prodloužení lhůty pro reakci plátce na výzvu správce daně k odstranění pochybností týkajících se podaného kontrolního hlášení a změna místní příslušnosti cca 3 700 osob povinných k dani z přidané hodnoty (§ 101g), které nemají sídlo ani provozovnu v tuzemsku (§ 93a). Zákon nabyl účinnosti dnem 29. července 2016, změna § 93a zákona o dani z přidané hodnoty je účinná od 1. září 2016.
 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Velmi významná novela především mění osobu poplatníka daně - původně jím byl prodávající, nově jím bude nabyvatel vlastnických práv (kupujcí). Novela je účinná od 1. listopadu 2016. 
 
Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tento zákon v části páté obsahuje malou novelizaci zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Novela je účinná od 1. prosince 2016. 
 
Dne 29. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován nález Ústavního soudu č. 271/2016 Sb., ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ústavní soud zrušil tímto nálezem na návrh skupiny senátorů nerovnost poplatníků při zdaňování důchodů, resp. jejich osvobození od daně.Nález je účinný od 29. srpna 2016.
 
Dne 19. září 2016 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Část třicátá devátá mění zákon o dani z přidané hodnoty a část padesátá osmá mění daňový řád. Změny jsou pouze terminologické v návaznosti na zákon o službách vytvářejících důvěru elektronické transakce. Zákon je v obou částech daňových novel účinný od 19. září 2016.
 
Dne 23. září 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů zákonem č. 304/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento novelizující zákon v části třetí novelizuje § 6 zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Novela se týká rezerv v pojišťovnictví.

Daňové zákony 2017 XXL ProFi

Publikace řady Daňové zákony 2017 vycházejí na počátku ledna. Tituly z této řady jsou k dispozici v nejširší síti knihkupectví včetně knihlupeckých řetězců Kanzelsberger/Barvič a Novotný, Neoluxor, Knihy Dobrovský/BETA Dobrovský, v hypermarketech Makro a Albert, v hlavních knižních e-shopech a na stránkách www.danove-zakony.cz. Nezapomeňte se zdarma registrovat k odběru aktualizačního servisu! Servis je zdarma a jeho součástí jsou další zajímavé bonusy.

Co je nového pro uživatele tištěných publikací řady Daňové zákony 2017

Daňové zákony 2017 mají pro čtenáře opět řadu nadstandardních prvků a služeb:

Aktualizační servis ZDARMA na této stránce s možností stahování jednotlivých vydání, e-booků, úplných znění zákonů apod. Obsah rozšířený o další zákony. Velmi podrobné komentáře všech novel - více stran informací. Každá publikace má svůj vlastní e-book volně dostupný všem uživatelům.

Všechny publikace řady Daňové zákony 2017 mají místo na vlastní pracovní poznámky přizpůsobené pro sdílení a zpracování v programech na úpravu a archivaci ručně psaných poznámek na počítačích, v tabletech a smartphonech. Unikátní systém bílých linek na šedém pozadí umožní zvýraznění psaného textu bez rušivých prvků. Jednoduše sejmete vlastní poznámky fotoaparátem v mobilu nebo tabletu a v dalším kroku už můžete poznámky sdílet, přiřazovat ke svým denním úkolům a archivovat.

A jako vždy zůstává zachován velkorysý formát, výrazné orientační prvky pro snazší práci s textem, dvoubarevné rozlišení novel a široký rozsah bezplatných doprovodných služeb.

Volný přístup ke stahování, e-bookům, aktualizačnímu servisu a dalším službám může být podmíněn bezplatnou registrací.

Slovenské Daňové zákony 2017

Máme pro vás i slovenské Daňové zákony 2017 v nové verzi XXL ProFi.

Publikace obsahuje předpisy ve znění k 1. lednu 2017, včetně nového zákona o dani z motorových vozidiel. Součástí publikace je e-book v pdf a aktualizační servis na celý rok 2017. Příručka má extra široký formát, přehlednou úpravu se zvýrazněním novel a místo na poznámky přizpůsobené pro sdílení. Servisní stránku k publikaci najdete na adrese www.danovezakony.eu. Slovenské Daňové zákony si můžete objednat na www.danove-zakony.cz.

Novinky!

Daň z přidané hodnoty 2017 s komentářem změn

Zvláštní vydání s podrobnými komentáři přímo u jednotlivých novelizačních bodů. Seznamte se podrobně a pečlivě s velkou novelou zákona o dani z přidané hodnoty schválenou 4. 4. 2017 a s dalšími změnami pro rok 2017! Rychlá orientace ve změnách, poznámky ke všem novelám na příslušných místech u jednotlivých novelizačních bodů, grafické uspořádání zohledňující praktické potřeby, přehledná úprava. BONUSY ZDARMA:
- e-book Daň z přidané hodnoty 2017 s komentářem změn,
- e-book Daň z přidané hodnoty v paralelním znění 2016/2017 s komentářem změn
Vyšlo 3. července 2017.

 

Daňové zákony 2017 EXPERT

Komplet obsahující tištěnou pracovní pomůcku s podrobnými komentáři a zněními zákonů v právním stavu pro rok 2017 (po všech novelách pro rok 2017) + e-book v právním stavu k 1. 1. 2017 + e-booky k dalším termínům vždy po změnách  + 12x aktualizační servis pro celý rok 2017 + speciální tištěnou přílohu Kompendium EET + on-line přístup k aktualitám a úplným zněním na servisní webové stránce.

Špičková pracovní pomůcka pro absolventy školení a seminářů, pro daňové poradce, účetní, pracovníky Finanční správy, ekonomický management - jediná tohoto typu na českém trhu. Pro rychlé a pohodlné zvládnutí legislativních změn platných v roce 2017 i pro denní použití v profesionální praxi. S podrobnými komentáři novel a nově zařazenými zákony (o Finanční správě, o evidenci tržeb). Kvalitní bílý papír, výrazné rozlišení novelizovaných pasáží podle časových úrovní, extra široký formát, přehledná úprava s nápaditými orientačními prvky pro přesnou práci s textem, místo na vlastní poznámky přizpůsobené ke sdílení. Pravidelný celoroční aktualizační servis zasílaný mailem, e-booky ve formátu pdf v různých časových úrovních, servisní webová stránka s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách, přístup k aktuálním platným zněním zákonů a dalším bonusům.

Další informace: +420 739 866 871 nebo newsletter@newsletter.cz, e-shop: www.danove-zakony.cz.

Nabídka pro Finanční úřady: DPH_17_NabidkaFU.pdf (97455).

Kontakt

Daňové zákony 365.cz
Martin Novotný - NEWSLETTER - vydavatelství
Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město

+420 739 866 871

Manuál elektronické evidence tržeb

Zákon o elektronické evidenci tržeb - podrobný vyčerpávající komentář po jednotlivých tématických okruzích, příklady, uživatelské rady a tipy, informace o souvisejících novelách (slevách na dani, změně sazby DPH). Publikace shrnuje vše k tématu elektronické evidence tržeb pro podnikatele a účetní a daňové profesionály - pro všechny, kdo se potřebují v denní praxi zorientovat v nově přijatém zákoně. Komplet zahrnuje tištěnou příručku + e-book v pdf + aktualizační servis + on-line přístup k aktuálním úplným zněním. Přehledná grafická úprava s výraznými orientačními prvky.
Čtenáři využijí:
- servisní webovou stránku s možností volného stahování novel a informacemi o aktualitách
- aktualizační servis zasílaný mailem
- e-book ve formátu pdf
- volný on-line přístup k aktuálnímu platnému znění zákona a dalším bonusům

Další informace: +420 739 866 871 nebo newsletter@newsletter.cz, e-shop: www.danove-zakony.cz.

E-shop se otevře v novém okně.

Doplňkový a opravný list pro Daňové zákony 2017

Ve všech tištěných verzích publikace Daňové zákony 2017 jsou zařazeny velké novely zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Novely vyšly ve Sbírce zákonů dne 16. června 2017 a jsou (s četnými výjimkami) účinné od 1. července 2017. Protože však Daňové zákony 2017 vyšly již v únoru, kdy byla s ohledem na původně předpokládané ukončení legislativního procesu účinnost stanovena k 1. dubnu 2017, je třeba, kromě doplnění čísla zákona, upravit v textech též účinnost. Pro registrované uživatele Aktualizačního servisu i ostatní uživatele publikace jsme připravili doplňkový a opravný list, ve kterém jsou popsány a shrnuty změny a další opravy některých drobných chyb. Červnové vydání doplňkového a opravného listu si podle užívané verze můžete stáhnout ZDE: OpravnyList_DZ17_ProFi_Cerven_01.pdf (51320), OpravnyList_DZ17_Expert_Kveten_01.pdf (41999).

Zákon o Finanční správě ČR

Publikace  Zákon o Finanční správě České republiky v paralelním znění s komentářem je určena pro profesionální uživatele, kteří se potřebují spolehlivě zorientovat ve změnách, které přinesla novela zákona o Finanční správě České republiky. Texty v obou časových úrovních běží vedle sebe, takže změny lze obsáhnout na první pohled. Úvodní obecný komentář uvede uživatele do souvislostí, za jakých byla novela přijata, podrobný komentář všech ustanovení novely zahrnuje teoretický rozbor pojmů dotčených novelou (kontrolní postupy, vyhledávací činnost, vybraná působnost, sdílená působnost výlučná a souběhová, způsob konzumace plné moci v případě různých příslušností apod.) i praktické příklady jejich užití. 

Pro objednávku přejděte do e-shopu. 

NEWSLETTER - vydavatelství © 2017 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode